Coneixes els criteris d’accessibilitat a Catalunya?

Imatge de Brydon McCluskey

Article de
→ Irene Navarro Rivas

 

 

A cada comunitat s’apliquen uns criteris d’accessibilitat diferents. En principi, cada comunitat hauria de complir uns criteris establerts, per garantir que aquesta és realment accessible. Les administracions públiques son les responsables de que aquests criteris es compleixin i son les que s’han d’encarregar d’oferir el mínim dels serveis establerts per llei.

A continuació t’expliquem els criteris d’accessibilitat per a la Comunitat de Catalunya.


CRITERIS D’ACCESSIBILITAT A CATALUNYA

Places d’aparcament

Pel que fa a les places d’aparcament, a Catalunya n’hi ha d’haver com a mínim una plaça reservada per cada 40 places o fracció. Aquesta proporció es calcula sense tenir en compte les places reservades d’ús individual per persones amb discapacitat.

Aparcament d’un establiment o edifici privat

Les zones d’aparcament al servei d’un edifici o establiment han de disposar de places d’aparcament accessibles reservades per als titulars de les targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat en funció del ús de l’edifici o establiment. (art. 47.1 y 75.2)

Aparcament d’un edifici públic

Els edificis d’ús públic que no compten amb aparcament propi, han de disposar d’un mínim d’una, dos o tres places reservades d’un aparcament accessible a la via pública (art. 47.5)

Parking públic

Els parkings públics a l’aire lliure, així com els que estan ubicats en espais de domini públic, han de comptar amb un número de places d’aparcament accessible establert clarament. (art. 20)

Beneficis de la targeta d’aparcament PMR a Catalunya

Segons l’article 167, els catalans que posseeixin la targeta PMR poden aparcar a les places PMR i a zones de pagament de forma gratuïta. En tots dos casos es poden limitar a un temps màxim d’estacionament no inferior a 5 hores. També poden aparcar a les zones de càrrega i descàrrega de forma gratuïta, pel temps imprescindible i fins a un màxim d’una hora. A les zones ZTL, poden circular i parar el vehicle en les àrees peatonals i a les àrees amb circulació restringida a residents, sempre que el seu destí es trobi a l’interior d’aquella àrea (aparcament PMR).

Procediment de concessió de la targeta PMR

L’entitat local ha d’entregar a la persona titular, la targeta d’aparcament i la informació relativa a les condicions d’ús de la targeta i un disc horari o un altre sistema amb la mateixa finalitat per al control del temps màxim d’estacionament. (art. 170.3). Les entitats locals han de fer constar a les targes que expedeixin anualment, un codi de 19 dígits o 20 (art. 176).

Competències de les administraciones públiques

Les administracions públiques son les responsables d’adoptar les mesures necessàries per evitar l’ús fraudulent de les targetes d’aparcament i de les places d’aparcament reservades a persones amb discapacitat situades a la via pública, i establir les sancions pertinents (art. 174.1 punt c). Son també responsables de regular altres mesures addicionals a aquestes per afavorir la mobilitat de les persones amb discapacitat mitjançant les ordenances municipals.


Si ets Ajuntament i voldries optimitzar el teu pla d’accessibilitat, AsoPMR et pot ajudar, pots contactar-nos a través del web AsoPMR.